سر قفلی چیست؟

سر قفلی ،حق امتیاز ،حق کسب،پیشرو یا منافع یا حقوق شخص یا اشخاص که نسبت به محل تجاری به آنها تعلق می گیرد فقط توسط سند صلح حقوق مربوطه واگذار می شود.همچنین بایستی همزمان عرصه مورد بحث نیز به عنوان اجاره واگذار شود یعنی عرصه بصورت اجاره تنظیم می شودوچنانچه ملک مسکونی باشد واگر دارای محل تجاری باشد همزمان با انتقال ملک ،محل تجاری نیز واگذار می شودالبته می تواند بصورت جداگانه نیز فقط تجاری واگذار شود.