پیش فروش
 معاوضه
توضیحات:
 مشارکت در ساخت
شهر:   منطقه:  آدرس: پلاک:
قیمت کل: تومان مساحت: مترمربع کلید نخورده عمربنا:
رهن تومان اجاره تومان
کاربری:  
طبقه:  
نوع سند:  
پارکینگ انباری آسانسور
توضیحات:

فايل: توضيحات: