نام و نام خانوادگی: تلفن همراه:
نوع:  
نوع معامله:  فروش
 پیش فروش
 معاوضه
توضیحات:
 مشارکت در ساخت
شهر:   منطقه:  آدرس:
قیمت کل تومان مساحت: مترمربع
رهن : تومان اجاره : تومان
نوع سند:  
جغرافیا:  
توضیحات

فايل: توضيحات:


خصوصیات