لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 600,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 750,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : باجک
تاریخ ثبت : 1397/7/16
کد متقاضی : 126146
تلفن همراه : 09128520618 (کارشناس شهر املاک)