لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 74   متر مربع
حداکثر مساحت : 80   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 150,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 180,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/10/2
کد متقاضی : 127515
تلفن همراه : 09357308229