لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی - زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 300   متر مربع
حداکثر مساحت : 1000   متر مربع
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : اوشان فشم میگون
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/11/30
کد متقاضی : 128494
تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۸۱۹۴۲۴