لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 7080   متر مربع
حداکثر مساحت : 80   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 110  تومان
حداکثر قیمت خرید : 110  تومان
شهر : کرمان
منطقه : كرمان
تاریخ ثبت : 1397/12/2
کد متقاضی : 128530
تلفن همراه : 09361406155