لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 250   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 160,000,000  تومان
شهر : خمام
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/1/23
کد متقاضی : 129123
تلفن همراه : 09113379863