لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 50   متر مربع
حداکثر مساحت : 70   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 70,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 80,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/1/26
کد متقاضی : 129184
تلفن همراه : 09107550173