لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 60   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 200,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/2/27
کد متقاضی : 129711
تلفن همراه : 09116727595