لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : مغازه
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 400   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 9,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 19,870,000,000  تومان
شهر : اهر
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/4/8
کد متقاضی : 130109
تلفن همراه : 09144260599