لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 190   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,050,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,050,000,000  تومان
شهر : چالوس
منطقه : آدران , آدران , آسارا , آسارا , امام رود , امام رود , بعد از نمک آبرود , بعد از نمک آبرود , بلوار امام رضا , بلوار امام رضا , بلوار رادیو دریا , پالوچده , پالوچده , جاده تنکابن , جاده تنکابن , جنب دادگستری , جنب دادگستری , جنب مخابرات , جنب مخابرات , چالوس , چالوس , حد فاصل چالوس مرزن آباد , حد فاصل چالوس مرزن آباد , حوضكتی , حوضكتی , خوشامیان , خوشامیان , دوآب , دوآب , دیزین , دیزین , رادیو دریا , رادیو دریا , زوات شرق , زوات شرق , ساحل دریا (پشت مجتمع دریای چالوس) , ساحل دریا (پشت مجتمع دریای چالوس) , سردآبرود , سردآبرود , سرو دار , سرو دار , سلمان شهر , سلمان شهر , شهرك نمك آبرود , شهرك نمك آبرود , شهریور , شهریور , عسلسر , عسلسر , فقیه آباد , فقیه آباد , کلاچان , کلاچان , کمر بندی نوشهر , کمر بندی نوشهر , متل قو - شهرك گلها , متل قو - شهرك گلها , مرزن آباد , موزه پشته , موزه پشته , نادری , نادری , نمك آبرود , نمك آبرود , نورسر , نورسر , هتل هایت , هتل هایت , هچیرود , هچیرود , هلستان , هلستان
تاریخ ثبت : 1398/4/8
کد متقاضی : 130110
تلفن همراه : 09116775596