لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 250   متر مربع
حداکثر مساحت : 500   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 35,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 50,000,000  تومان
شهر : سوادکوه
منطقه : پالند
تاریخ ثبت : 1398/4/31
کد متقاضی : 130647
تلفن همراه : 09111186052