لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : زمین/باغ - انبار/گاراژ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 1000   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 1  تومان
حداکثر قیمت خرید : 150,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : ترمینال , روستای قمرود
تاریخ ثبت : 1398/6/14
کد متقاضی : 131351
تلفن همراه : 09193506250