لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 160   متر مربع
حداکثر مساحت : 160   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 700,000,000  تومان
شهر : کرمانشاه
منطقه : ٦ بهمن
تاریخ ثبت : 1398/6/18
کد متقاضی : 131398
تلفن همراه : 09186812618