لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,200,000,000  تومان
شهر : خوی
منطقه : شیخ نوایی
تاریخ ثبت : 1398/8/21
کد متقاضی : 132338
تلفن همراه : 09144631874