لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 125   متر مربع
حداکثر مساحت : 132   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 700,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 750,000,000  تومان
شهر : کرمانشاه
منطقه : خیام
تاریخ ثبت : 1398/10/21
کد متقاضی : 133638
تلفن همراه : 09183571758