لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 85   متر مربع
حداکثر مساحت : 95   متر مربع
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : تهران
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/17
کد متقاضی : 134357
تلفن همراه : 09198216500