لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 60   متر مربع
حداکثر مساحت : 80   متر مربع
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : تهران
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/19
کد متقاضی : 134361
تلفن همراه : 09125503890