لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 10,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 15,000,000,000  تومان
شهر : مشهد
منطقه : بلوار فرامرزعباسی
تاریخ ثبت : 1399/5/8
کد متقاضی : 137900
تلفن همراه : 09155137477