لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 250   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 2,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,800  تومان
شهر : کرج
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/5/9
کد متقاضی : 137911
تلفن همراه : 09122899204