لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150000   متر مربع
حداکثر مساحت : 300000   متر مربع
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : شهر جدید هشتگرد
منطقه : فاز1 , فاز2 , فاز5
تاریخ ثبت : 1399/6/24
کد متقاضی : 138874
تلفن همراه : ۰۹۱۲۴۲۲۷۷۲۴