لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 250   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 8,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : زنبیل آباد
تاریخ ثبت : 1399/6/24
کد متقاضی : 138887
تلفن همراه : 09914574323 (کارشناس شهر املاک)