لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 1,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 30 متری قائم , انسجام , بنیاد
تاریخ ثبت : 1399/7/25
کد متقاضی : 139523
تلفن همراه : 09100786169 (کارشناس شهر املاک)