لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : انسجام
تاریخ ثبت : 1399/7/26
کد متقاضی : 139526
تلفن همراه : 09120604208 (کارشناس شهر املاک)