لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 60   متر مربع
حداکثر مساحت : 50   متر مربع
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : قرچک ورامین
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/10/20
کد متقاضی : 140707
تلفن همراه : ۰۹۰۴۵۱۹۶۴۹۹