لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : 80   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 7,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 8,000,000,000  تومان
شهر : خوراسگان
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/10/24
کد متقاضی : 140739
تلفن همراه : 09132676938