لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 1,300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : جمهوری
تاریخ ثبت : 1399/12/3
کد متقاضی : 141156
تلفن همراه : 09914574323 (کارشناس شهر املاک)