لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 140   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 200,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 400,000,000  تومان
شهر : نراق
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/12/4
کد متقاضی : 141161
تلفن همراه : 09183661684