× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 110   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : جمهوری
تاریخ ثبت : 1400/1/16
کد متقاضی : 141565
تلفن همراه : 09914574323 (کارشناس شهر املاک)

برگرد بالا