× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 60   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 270,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 270,000,000  تومان
شهر : رباط کریم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/3/8
کد متقاضی : 142115
تلفن همراه : 09337556622

برگرد بالا