× هشدار!
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 75   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 550,000,000  تومان
شهر : مارلیک
منطقه : حسابی
تاریخ ثبت : 1400/5/6
کد متقاضی : 142579
تلفن همراه : 09011036146

برگرد بالا