× هشدار!
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : 300   متر مربع
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : تنکابن
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/22
کد متقاضی : 142676
تلفن همراه : ۰۹۱۳۲۳۲۱۶۱۹

برگرد بالا