× هشدار!
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : بابل
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/6/18
کد متقاضی : 142813
تلفن همراه : ۰۹۰۱۲۰۴۷۷۴۳

برگرد بالا