لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
3868 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 80,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/8/1
کد متقاضی : 126509
تلفن همراه : 09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/8/1
کد متقاضی : 126499
تلفن همراه : 09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان - مغازه - زمین/باغ - کارگاه/کارخانه - انبار/گاراژ
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 10000   متر مربع
حداکثر مساحت : 8555   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 10,000,000  تومان
شهر : راسک
منطقه : خیابان معلم , خیابان مکران
تاریخ ثبت : 1397/7/30
کد متقاضی : 126492
تلفن همراه : 09192241030
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 65,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/7/30
کد متقاضی : 126483
تلفن همراه : 09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/7/29
کد متقاضی : 126473
تلفن همراه : 09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/7/29
کد متقاضی : 126467
تلفن همراه : 09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/7/29
کد متقاضی : 126461
تلفن همراه : 09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/7/29
کد متقاضی : 126455
تلفن همراه : 09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 13   متر مربع
حداکثر مساحت : 70   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 25,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/7/28
کد متقاضی : 126450
تلفن همراه : 09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 40,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/7/28
کد متقاضی : 126447
تلفن همراه : 09372514226 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر