لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
4022 مورد یافت شد.
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 80,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131103
تلفن همراه : 09104849870 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 45,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131101
تلفن همراه : 09104849870 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 15,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131100
تلفن همراه : 09120514037 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : کارگاه/کارخانه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 200   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 15,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131099
تلفن همراه : 09104849870 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 85   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 90,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131098
تلفن همراه : 09120408737 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 130   متر مربع
حداکثر مساحت : 300   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131096
تلفن همراه : 09120408737 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131095
تلفن همراه : 09120408737 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 15,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131094
تلفن همراه : 09120514037 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 130   متر مربع
حداکثر مساحت : 250   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 7,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131091
تلفن همراه : 09120514037 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131086
تلفن همراه : 09120514037 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر