لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
4119 مورد یافت شد.
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 120,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/3
کد متقاضی : 134004
تلفن همراه : 09124516318 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 110   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/3
کد متقاضی : 134003
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 140   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 120,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/3
کد متقاضی : 134002
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/3
کد متقاضی : 133999
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 1302   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 25,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,600,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/3
کد متقاضی : 133998
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 85   متر مربع
حداکثر مساحت : 125   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , انسجام , بنیاد , جمهوری
تاریخ ثبت : 1398/11/3
کد متقاضی : 133996
تلفن همراه : ۰۹۱۹۲۹۵۰۵۳۴
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/3
کد متقاضی : 133990
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 75   متر مربع
حداکثر مساحت : 80   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/2
کد متقاضی : 133986
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 85,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/2
کد متقاضی : 133982
تلفن همراه : 09124516318 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 140   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/11/2
کد متقاضی : 133975
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر