لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
4217 مورد یافت شد.
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 7,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 600,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/7/23
کد متقاضی : 131986
تلفن همراه : 09104849870 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/7/23
کد متقاضی : 131985
تلفن همراه : 09120514037 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 70,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 10,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/7/23
کد متقاضی : 131983
تلفن همراه : 09120514037 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 85   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 60,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/7/23
کد متقاضی : 131981
تلفن همراه : 09388573145 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 120,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/7/23
کد متقاضی : 131979
تلفن همراه : 09120514037 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/7/22
کد متقاضی : 131977
تلفن همراه : 09388573145 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 130,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/7/22
کد متقاضی : 131972
تلفن همراه : 09120514037 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 90,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/7/22
کد متقاضی : 131971
تلفن همراه : 09104849870 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 4,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/7/22
کد متقاضی : 131967
تلفن همراه : 09388573145 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 50   متر مربع
حداکثر مساحت : 80   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 40,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 20,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/7/22
کد متقاضی : 131966
تلفن همراه : 09388573145 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر