لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
7613 مورد یافت شد.
نوع ملک : ویلایی - زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 600,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 900,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128580
تلفن همراه : 09392300635 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 650,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 700,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128579
تلفن همراه : 09127597543 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 470,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128577
تلفن همراه : 09123515294 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 650,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 850,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128575
تلفن همراه : 09128520618 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 700,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 750,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128574
تلفن همراه : 09120604208 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 130   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 380,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128573
تلفن همراه : 09392300635 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 250   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 3,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128572
تلفن همراه : 09904556475 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128571
تلفن همراه : 09120525422 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 350,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 550,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 30 متری قائم
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128570
تلفن همراه : 09128536240 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 900,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128569
تلفن همراه : 09127587569 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر