لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
7848 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131105
تلفن همراه : 09120525422 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 130   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 1,050,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,100,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131104
تلفن همراه : 09123515294 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,100,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131102
تلفن همراه : 09120525422 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,100,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131097
تلفن همراه : 09120525422 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 170   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,700,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 55 متری فردوسی , 30 متری قائم , بلوار محمود نژاد , جمهوری , زنبیل آباد , شهرک قدس , عطاران
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131093
تلفن همراه : 09127597543 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,700,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : انسجام , 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , بلوار محمود نژاد , جمهوری , شهرک قدس , عطاران , گلستان
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131092
تلفن همراه : 09127597543 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 4,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131090
تلفن همراه : 09055926848 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131089
تلفن همراه : 09127540152 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 110   متر مربع
حداکثر مساحت : 180   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 700,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 800,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131088
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 270,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/5/26
کد متقاضی : 131087
تلفن همراه : 09136574363 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر