لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
8256 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 5,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 6,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/30
کد متقاضی : 139000
تلفن همراه : 09914574323 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 170   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : باجک
تاریخ ثبت : 1399/6/30
کد متقاضی : 138999
تلفن همراه : 09100127292 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 900,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/30
کد متقاضی : 138997
تلفن همراه : 09036317550 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,700,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/30
کد متقاضی : 138993
تلفن همراه : 09052994420 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : باجک
تاریخ ثبت : 1399/6/30
کد متقاضی : 138992
تلفن همراه : 09120604208 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 400,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 450,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/30
کد متقاضی : 138990
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/30
کد متقاضی : 138989
تلفن همراه : 09198700996 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 900,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/30
کد متقاضی : 138988
تلفن همراه : 09198700996 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 130   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/30
کد متقاضی : 138986
تلفن همراه : 09120604208 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 600,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 600,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/6/30
کد متقاضی : 138982
تلفن همراه : 09127481169 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر