لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
7474 مورد یافت شد.
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,600,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/9/22
کد متقاضی : 127371
تلفن همراه : 09120730295 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 700,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 800,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/9/22
کد متقاضی : 127369
تلفن همراه : 09908309001 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 35,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 50,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/9/22
کد متقاضی : 127368
تلفن همراه : 09390338335 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 350,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/9/22
کد متقاضی : 127366
تلفن همراه : 09908309001 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 80,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/9/22
کد متقاضی : 127365
تلفن همراه : 09123515294 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 110   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 550,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 700,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : سالاریه , زنبیل آباد , عطاران
تاریخ ثبت : 1397/9/22
کد متقاضی : 127364
تلفن همراه : 09120604208 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 700,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 750,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/9/22
کد متقاضی : 127363
تلفن همراه : 09121521232 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان - زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 8,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/9/22
کد متقاضی : 127362
تلفن همراه : 09127587569 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 400,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/9/22
کد متقاضی : 127361
تلفن همراه : 09120730295 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 850,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 950,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/9/22
کد متقاضی : 127360
تلفن همراه : 09128520618 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر