× هشدار!
متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
8301 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/18
کد متقاضی : 141846
تلفن همراه : 09100786169 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 170   متر مربع
حداکثر مساحت : 180   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 4,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 4,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/18
کد متقاضی : 141845
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 3,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 3,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/18
کد متقاضی : 141840
تلفن همراه : 09120789276 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 3,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/18
کد متقاضی : 141838
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 7,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : جمهوری , زنبیل آباد
تاریخ ثبت : 1400/2/17
کد متقاضی : 141837
تلفن همراه : 09914574323 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,250,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,260,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/16
کد متقاضی : 141836
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,100,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/16
کد متقاضی : 141834
تلفن همراه : 09109707814 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 4,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 10,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/16
کد متقاضی : 141833
تلفن همراه : 09120525422 (کارشناس) (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/16
کد متقاضی : 141832
تلفن همراه : 09914574323 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/2/16
کد متقاضی : 141831
تلفن همراه : 09127481169 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا